Möten

Pandemin – katalysator för jämställdhet

Toulon dejtingsajt under vårt möte priser

Den ringa kostnadsökning, som en annonsering medför, torde i dylika fall som regel icke böra verka avhållande. Av vad den ende spekulanten vid auktionen, Hellquist, yttrat synes framgå, att lian varit beredd att bjuda upp till kronor för huset. Såsom K. Genom sin försummelse att i förevarande fall kungöra auktionen i tidning har Geijer gjort sig skyldig till tjänstefel. Detta tjänstefel kan hava tillskyndat borgenär och gäldenär skada. Men oavsett huruvida sådan inträffat är det tjänstefel, som ligger Geijer till last, av den beskaffenhet, att detsamma ej kan undgå min beivran. Jag uppdrog därför åt åklagaren att vid vederbörlig domstol i laga ordning anhängiggöra och utföra åtal mot Geijer för tjänstefel samt å honom yrka ansvar efter lag och sakens beskaffenhet.

Bill Moëll

Ditt konto är inte verifierat — overifierade konton raderas efter 48 timmar. Klicka på knappen så skickar vi en nytt verifieringsmail till dig. Skapa en konto nu Close Notice of updates! Vi har uppdaterat vår nätintegritetspolicy. Läs igenom den nya versionen. Vi utför inga nya utskick till dig före du godkänt uppdateringarna. Nästa Hi!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *