Möten

Kalendarium

Online dating Jönköping nyligen separerade meetingpoint

Men envar förstår, att en sådan lagstiftning icke är någon barnlek. Den kan icke göras på en vecka. Det kan icke hjälpas, att det dröjer, innan man kommer fram till ett bättre resultat. Med anledning av vad herr Eriksson i Stockholm anförde beträffande behandlingen av de värnpliktiga skulle jag bara vilja säga, att det väl ändå är för alla bekant, att det är en allvarlig strävan inom försvarsväsendet att komma fram till ett gott förhållande mellan befäl och manskap, och att det lägges stor vikt vid att få befälet att inse betydelsen av en god behandling av manskapet, så att det uppstår förtroende och en känsla av samhörighet mellan alla inom försvarsväsendet, något som är en självklar förutsättning för vår militära styrka. Vi få emellertid icke glömma bort, att befälspersonalen vid vårt försvarsväsende har uppfostrats till sin gärning under skilda tider, och åtskilliga av dem som nu utöva aktivt befäl ha varit borta från tjänsten under mångå år för att nu taga vid där de för kanske 20 år sedan slutade. Det finns ingen möjlighet för oss att gallra och säga: du är bra, du skall få föra befäl; du är mindre bra, du får icke föra befäl. Befälstillgången är sådan, att vi äro nödsakade att använda alla möjligheter, som finnas. Därför måste envar förstå, att här stå vi inför en uppfostringsuppgift, som tager åtminstone en generation i anspråk, innan vi kunna räkna med att nå fram tillnärmelsevis till det resultat, vartill vi vilja komma. Jag vill tillägga och på nytt understryka, att det göres ofantligt mycket för att skapa en god anda mellan befäl och manskap, och jag vill säga, att jag har haft fler belägg för att man lyckats än för att man misslyckats.

Jean Garcia

Det är attraktivt att besöka Norra Bohuslän inte bara för saltstänkta upplevelser utstött att handla i samband med påhälsning i sin fritidbostad. Särskilda inköpsresor tillsammans buss alternativt båt, från Norge mot Strömstad är mycket vanlig företeelse. Sektorsintressen Översiktsplan Strömstads kommun Riskerna med en ensidigt beroende av norska kunder inneha beskrivits under avsnittet Handel ovan. Märklig nyckeltal hämtade från utredningarna och : Turismen i Strömstad Total omsättning exkl. Årsverkan st. Skatteeffekt, primärkommunen 8 milj.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *