Möten

Brexit – det här gäller efter utträdet ur EU

Dating med HIV fruar

Texten till konventionen jämte regler och formulär torde i engelsk originalversion och i svensk översättning få fogas vid statsrådsprotokollet i detta ärende som bilaga. Konventionen omfattar en inledning och 14 artiklar. Inledningen ger uttryck för en önskan från de anslutande staternas sida att främja säkerheten för människoliv till sjöss genom att i samförstånd fastställa härför nödvändiga principer och regler samt inne­ håller en förklaring att detta ändamål bäst kan vinnas genom avslutandet av en konvention, som är avsedd att ersätta års konvention. Vad angår konventionens artiklar förbinder sig de fördragsslutande sta­ terna att tillämpa konventionen och de till densamma fogade reglerna. Des­ sa, som är uppdelade i åtta kapitel, utgör en integrerande del av konven­ tionen och varje hänvisning till denna innebär samtidigt en hänvisning till reglerna. De fördragsslutande staterna förbinder sig vidare att utfärda alla de lagar och författningar i övrigt samt vidtaga alla de andra åtgärder som må erfordras för att giva konventionen full kraft och verkan artikel I. Den i års konvention upptagna rätten för regering att helt eller delvis upphäva reglerna i händelse av krig har i den nya konventionen ut­ sträckts till att avse jämväl andra fientligheter artikel VI. Såsom forut antytts ersätter och upphäver konventionen års konvention vad angar förhållandet mellan de fördragsslutande länderna. Samtliga övriga gällande fördrag, konventioner och överenskommelser som avser säkerheten för män­ niskoliv till sjöss eller därmed sammanhängande ämnen skall under giltig­ hetstiden för den nya konventionen förbli i full kraft och verkan dels be­ träffande fartyg varå konventionen inte äger tillämpning, dels beträffande konventionsfartyg såvitt avser förhållanden varom konventionen inte inne­ håller uttrycklig föreskrift artikel VII.

Notiser Fakta asyl & integration

Förutom FN- och EU-samarbetet finns det ett rad samarbeten på olika nivåer samt med varierande grad av svenskt engagemang. I Östersjöregionen finns flera samarbeten bruten prak- tisk karaktär, dels operativ koordinering för brottsbekämpning och dels expertsamarbete runt alkohol och narkotika och förebyg- gande av hiv. I Norden, slutligen, finns det ett väl fungerande forskningssamarbete, ett samverkan kring nya missbrukssubstanser och en informellt utbyte mellan tjänstemän med förpliktelse för narko- tikafrågor. När det innefatta Interpol, WCO, FATF och den operativa brotts- bekämpningen i Östersjöregionen finner utredningen att dessa samarbeten fungerar bra samt är av praktisk nytta. När det gäller övrigt samarbete är bilden invecklad. Förutsättningarna för sam- arbetet har förändrats väsentligt, inte minst genom EU:s utvidg- ning och genom att EU-samarbetet utvecklas på en rad områden. När det gäller Pompidougruppen har flera länder inom östra Europa tillkommit. Samtidigt har Danmark, Storbritannien och Tyskland beslutat lämna samarbetet av resursskäl. Sverige deltar på strategisk, övergripande nivå genom Socialdepartementet och fortskridande på arbetsgruppsnivå genom Tullverket i en samarbete för bekämpning av narkotikasmuggling genom flygplatser.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *