Erbjuda

Bra offentliga affärer

Tillfällig bekantskap med chefen för ontario

Beträffande nykterhetsundervisningen vid de allmänna läroverken gäller härom först en i gällande läroverksstadga intagen bestämmelse av följande lydelse Kungl. Maj:ts nåd. Aven vid undervisningen i andra ämnen höra hithörande frågor, där så lämpligen kan ske, uppmärksammas». Denna allmänna bestämmelse är närmare specialiserad och fixerad i de olika för realskola och gymnasium gällande undervisningsplanerna.

Augusti 2019

Inhemsk strategi för inköp i offentlig avdelning pdf Nyhetsbrev Även du som ej är medlem är välkommen att abonnera kostnadsfritt på SOI:s nyhetsbrev, som kommer ut ca en gång i månaden. För att prenumerera, Klicka här Nyhetsarkiv Print This Page Innovationsupphandling X — med fokus på äldres måltidssituation — har varit ett uppmärksammat Vinnovafinansierat projekt, ägt av Inköp Gävleborg. Ett forskningsdrivet projekt som testar om offentlig upphandling kan fungera som drivkraft för innovativa lösningar för våra olika samhällsutmaningar. Var kommun hade sitt eget pilotprojekt, all inom området äldres måltidssituation. Mest iögonenfallande har den så kallade Ramsjömodellen The Frame Lake Model blivit — ett modell för att möta verkliga behov och som leder till hållbar landsbygdsutveckling. Under seminariet gav oss Sigrid Pettersén, forskningsledare, och Anette Jonsäll, som är disputerad sensoriker, många både dråpliga samt allvarsamma inblickar i hur projektet etablerade sig i den lilla orten Ramsjö och hur man faktiskt i grunden kom att ändra förutsättningarna för Ramsjö att överleva och ha en futurum, samtidigt som man nådde grundmålet, att utveckla ett mervärde när det gällde de äldres måltidssituation. Fredrik Bäckström, Upphandlare på Inköp Gävleborg och ett angeläget stöd i processen, gav på seminariet sin bild av projeket utifrån en upphandlarperspektiv. De analyser man gjorde runt Ramsjös förutsättningar och möjligheter var ej rätlinjiga, man utgick från ett vetenskapligt perspektiv och resultaten så som dom växte fram presenterades vid presentationer samt seminarier på ett bildmässigt sätt såsom man helt enkelt kallade för krull, för att betona att det ej var rätlinjigt och förutsägbart.

Kvartals nyhetsbrev

Vad slutligen angår den särskilda behandling, folkskoleärenden erhålla i de fall, då bekymmer anföras över de lokala myndigheternas fastställande, anser kommittén lämpligast, att någon' mutation i nuvarande förhållanden härutinnan ej vidtages. Domkapitlen och Kungl. Maj:ts befallniugshavande, vilka i dessa ärenden äro admini­ strativa domstolar, synas kommittén allt fortfarande böra handhava denna art av skolärenden. Skulle besvär över dessa myndigheters utslag anföras hos Kungl. Maj:t, står det naturligen Kungl. Maj:t fritt att genom remiss infordra den centrala ledningens utlåtande, därborta sådant skulle anses erforderligt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *